SHARE

Vusi Nova — Nanini na Lyrics

Vusi Nova – Nanini na translation
(Ever)

Ndikhumbula amaxesh’ akudala
(I miss the olden days)
Usekhona emhlabeni wena
(When you werestill alive)
Ndikhumbul’ iimfundiso zakho
(I miss your teachings)
Ndicel’ ukubonga mama
(I would like to thank you, mom)

Kalok’ utata wasishiya kudala
(Our father passed a long time ago)
Ibiyintando yakho bawo
(It was your will, oh Father)
Umama wazama ngakho konke emandleni
(My mom did everything in her power)
Lade lafik’ elakh’ ixesha
(Untill her time to pass came)

[hook]
Bawo, ndyakucela ndingadanis’ abazali bam
(Lord, I do not want to dissapoint my parents)
Nanini na, Bawo
(Ever, Father)
Ndiyakucela nkosi yam, ndingadanis’ abazali bam
(Father, help me to never dissapoint my parents)
Nanini na, Bawo
(Ever, Father)

[chorus]
Ndiyakucela nkosi yam, ndingadanis’ abazali bam
(Father, help me to never dissapoint my parents)
Nanini na Bawo
(Ever, Father)
[repeat]

Bawo ndiyacela kuwe
(Father, I plead with you)
Oh Qamata, ndicel’ undiph’ amandla
(Oh God, please give me strength)
Ndibe ngumntu wabantu nkosi yam
(To love people around me)
Njengoba ndafundisw’ ekhaya
(Just like my parents taught)
Ndyabulela bazali bam
(Thank you, my parents)

Konk’ endikwenzayo
(everything I do)
Yimizamo yam yokubonis’ abantu iintliziyo zenu
(Is to show people what good hearts you had)
Hayi andisakwazi ukuzibamba iinyembezi
(I can’t hold back my tears)
Uthi mandenze njani, Bawo
(What should i do, oh Lord)

[chorus x4]

Mama nawe tata, ndicela ningaxhali ngam
(Mom and dad. please do not worry)
Kalok yen’ uMaRhadebe uyenzil’ indima yakhe
(MaRhadebe(mom) played her part)
Lalani ngoxolo, ugqatso nilufezile
(Rest in peace, you finished your race)
Umsebenzi wenu niwugqibile apha emhlebeni
(You served your purpose here on earth)

[hook]

Nanini na Bawo
(Ever, Father)

Vusi Nova — Nanini na Lyrics

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here